Reklama

Miasto i Gmina Krotoszyn. Podsumowanie półmetku kadencji 2019-2021

Opublikowano: 2 lipca 2021 14:10
Autor:

Miasto i Gmina Krotoszyn. Podsumowanie półmetku kadencji 2019-2021 - Zdjęcie główne

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Promowane Podsumowanie półmetku kadencji 2019-2021

Reklama

Szanowni Państwo,

22 listopada 2018 r. dzięki Państwa poparciu objąłem ponownie urząd Burmistrza Krotoszyna. Od tego czasu minęło już ponad dwa i pół roku, co oznacza, że przekroczyliśmy półmetek kadencji samorządu. Pomimo wielu przeciwności, wynikających m.in. z polityki centralnej czy też przede wszystkim pandemii koronawirusa, z jakimi zmagaliśmy się w tym okresie, udało się osiągnąć bardzo dużo na różnych płaszczyznach. Nie sposób wspomnieć o wszystkich działaniach, jakie zostały w tym czasie podjęte i zrealizowane, jednakże te najważniejsze chciałbym Państwu pokrótce przedstawić.

Niewątpliwie najważniejszym z nich jest projekt pn. Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji. Koszt całej inwestycji to ok. 49.5 mln zł. 

Kolejnymi inwestycjami były budowy dróg w Krotoszynie, Salni, Gorzupi, Lutogniewie oraz Smoszewie, na łączną kwotę 4.6 mln zł. Ponadto zmodernizowaliśmy drogi destruktem profezowym w Gorzupi, Kobiernie, Chwaliszewie, Biadkach, Orpiszewie, Baszynach, Świnkówie oraz Rudzie – całkowity koszt tych inwestycji to 784,3 tys. zł. Opracowaliśmy i zaktualizowaliśmy wiele dokumentacji dotyczących budowy i modernizacji dróg w Krotoszynie, Nowym Folwarku, Orpiszewie, Lutogniewie, Chwaliszewie i Biadkach. Dodatkowo dofinansowaliśmy modernizacje dróg powiatowych w Krotoszynie, Benicach, Koźmińcu i Gorzupi, a łączna kwota dotacji wyniosła ok. 2 mln zł.

Z wyrazami szacunku

Franciszek Marszałek

Burmistrz Krotoszyna

 

 

Przygotowania do nowych zadań

Przygotowaliśmy studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15 oraz analogicznie dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36 (Krotoszyn-Ostrów Wlkp.). 

W 2019 r. rozpoczęliśmy przygotowania do budowy nowego przedszkola i żłobka w Krotoszynie. W tym celu została podpisana umowa  z firmą ABK-PROJEKT Bogdan Mrozowski z Zielonej Góry na kwotę 82.4 tys. zł brutto. Opracowano dokumentację projektów takich, jak Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobiernie do ośmioklasowego systemu nauczania oraz przepisów PPOŻ i BHP, Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie czy    Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie. 

Rozpoczęliśmy przebudowę WDK w Wielowsi i Ustkowie, jak również sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury, a także dokonanliśmy dobudowy zewnętrznego szybu windowego do Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej wraz ze zmianą aranżacji i kolorystyki wnętrz. Utworzono ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą z wieżą obserwacyjno-widokową w Krotoszynie.

Gospodarka komunalna

Przez ostatnie lata rozwinęliśmy bardzo mocno gospodarkę komunalną w naszej gminie.   

W ten sposób powstały:

  • kompleks rekreacyjny w Brzozie (koszt całego zadania 57 tys. zł)
  • obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy w Janowie (273 tys. zł)
  • obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy w Unisławiu (243 tys. zł)
  • teren rekreacyjny w Dzierżanowie (35 tys. zł).

Zmodernizowaliśmy chodniki na łączną kwotę ponad 279 tys. zł. Remont ul. Wiewiórowskiego w Krotoszynie (wartość 112 tys. zł), z czego ponad 56 tys. zł zostało współfinansowane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Krotoszyn. Pokryliśmy koszt modernizacji pokrycia dachowego na budynkach komunalnych w Krotoszynie (ul. Młyńska 2a i Woskowej 3), w łącznej kwocie ponad 304 tys. zł. Procedury wyboru wykonawców przeprowadziło miejscowe PGKiM sp. z o. o. Rozbudowaliśmy system monitoringu wizyjnego na terenie Krotoszyna – koszt zadania to blisko 87 tys. zł.

Przebudowaliśmy kanalizację deszczową w rejonie ul. Klemczaka w Krotoszynie, koszt prac wyniósł ponad 141 tys. zł. Postawiliśmy na odnawialne źródła energii – całkowita wartość projektu wyniosła 8 mln zł, z czego wartość dofinansowania to kwota 6,2 mln zł. Koszt całkowity budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją projektową oraz wszystkimi uzgodnieniami wyniósł ponad 99 tys. zł.

Za ponad 103 tys. zł uzupełniliśmy urządzenia zabawowe w obiektach małej architektury i w mieście, i    w gminie Krotoszyn (Durzyn, Jasne Pole, Romanów, Gorzupia, Brzoza, Lutogniew, Różopole). 

Wyremontowaliśmy groby powstańców wielkopolskich. Łączny koszt prac to 35 tys. zł, z czego 23 tys. zł stanowiła dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z kolei koszt utrzymania grobów mających charakter wojennych wyniósł ponad 32 tys. zł (w tym 21 tys. zł to dotacja z WUW w Poznaniu). Na edukację ekologiczną i inne działania promujące ekologię urząd miejski przeznaczył środki w wysokości 7 tys. zł.

Ochrona środowiska

W roku 2020 dofinansowano zadania pn. Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA. Pierwotnie wartość projektu wynosiła blisko 4 mln zł, a dofinansowanie blisko 2,8 mln zł. W związku ze wzrostem kosztów realizacji zadania, związek EKO SIÓDEMKA zawnioskował o zwiększenie dofinansowania. W 2020 r. podpisano aneks zwiększający je do blisko 4 mln zł. W tym samym roku gmina przekazała związkowi kwotę ponad 1 mln zł tytułem dopłat wnoszonych przez gminy członkowskie na realizację tego zadania. Dzięki temu wykonano ogrodzenie panelowe placu zabaw w Dusznej Górce z bramą i furtką wejściową (koszt 10 tys. zł). Pięciu rodzinnym ogrodom działkowym przekazano dotację celową na kwotę blisko 40 tys. zł.

Dofinansowaliśmy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2019 r. dofinansowano 8 oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 18.000 zł. W 2020 r. dofinansowano 7 kolejnych na łączną kwotę ponad 13.000 zł. W 2021 r. przewidziano na ten cel 21 tys. zł. 

W 2019 r. dofinansowano 260 beneficjentom zmianę systemów grzewczych na proekologiczne na kwotę 1,3 mln zł. W 2020 r. zrobiono to wobec 75 beneficjentów na kwotę 380.000 zł. W 2021 r. przewidziano na ten cel 700 tys. zł. 

Usługa sokolnicza na terenie parku im. Wojska Polskiego w 2019 r. wyniosła 27 tys. zł, a w 2020 r. –    28 tys. zł. 

W 2019 r. usunięto łącznie 138,379 Mg azbestu (ponad 17 tys. zł), zaś w 2020 r. – 139,167 Mg (ponad 30 tys. zł). 

Gmina co roku opłaca roczny abonament w zakresie ochrony powietrza w kwocie ok. 2,6 tys. zł. Od 2018 r. na terenie miasta funkcjonuje system roweru miejskiego Krotower. Do dnia dzisiejszego powstało 8 stacji ROOVEE PARK, na których stacjonuje 50 rowerów. Bieżące utrzymanie dróg, m.in. remonty cząstkowe czy zimowe utrzymanie dróg w 2019 r. wyniosło ok. 2.412.000 zł, a w ubiegłym roku ok. 675.500 zł. 

W ramach środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu zrealizowano montaż tzw. poidełek oraz przeprowadzono kampanię edukacyjną dotyczą świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środowiska. Pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę instalacji fotowoltaicznych. Łączna kwota głównych inwestycji to ok. 13.1 mln zł.

W roku 2020 spółka PGKiM kontynuowała działania w zakresie budowy i rozwoju systemu monitorowania przepływu wody w sieci wodociągowej. Efektem tego działania jest obniżenie strat wody do poziomu ok. 11 proc. 

Wybudowaliśmy kolejne instalacje fotowoltaiczne na oczyszczalni ścieków oraz na stacji uzdatniania wody w Zdunach, przepompowni wody w Biadkach i Jasnym Polu, by zmniejszyć koszty zużycia energii. Służyła temu pożyczka w kwocie ponad 1.7 mln zł.

Wybudowano sieć wodociągową w Krotoszynie przy ul. Genowefy Młynarz, Piaczyńskiego, Gronowej i w rejonie ul. Magazynowej oraz w Gorzupi o łącznej długości ok. 1,07 km (wartość 437 tys. zł). W ramach kredytu w BGK (2,9 mln zł) przebudowano sieć wodociągową i kanalizację sanitarną wzdłuż Al. Powstańców Wlkp. 

Projekty w urzędzie i szkołach

Wydział Ogólno-Organizacyjny zrealizował projekt Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, w ramach którego miasto i gmina Krotoszyn realizują następujące rozwiązania: e-usługi (elektroniczny obieg dokumentów), e-oświata (elektroniczny system rekrutacji do szkół i przedszkoli), e-sesja (system wspomagający pracę Rady Miejskiej), e-info (system informacji prezentowanej na multimedialnych wyświetlaczach). Wdrożyliśmy platformę uwierzytelnienia Węzeł Krajowy: Login.gov.pl – prosty i bezpieczny dostęp do usług publicznych online. Został zrealizowany projekt WiFi4EU, który wspiera bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu w przestrzeniach publicznych, takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w gminach w całej Europie. W ramach tej inicjatywy WiFi4EU wystąpiliśmy o dofinansowanie w wysokości 15 tys. euro i otrzymaliśmy je.    Ponadto budynek urzędu został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zostało wdrożonych wiele projektów dotyczących oświaty. M. in. Dofinansowanie ze środków europejskich projektu Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie – Województwo Wielkopolskie (2020-2022) wyniosło 1.110. 212 zł (dotacja celowa – 207.078 zł). Dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa zakupiono książki w kwocie 15 tys. (12 tys. dotacji).

Inne programy:

  • Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica w latach 2019-2020 to 136.500 zł (w tym dotacja 63.000 zł),
  • Pomoc uczniom niepełnosprawnym poprzez zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2019-2020 to 32.663 zł, 
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach    Zdalna szkoła to 250.000 zł, 
  • Rządowy program Posiłek w szkole i w domu to 21.163 zł (w tym dotacja 17.730 zł).

Kultura i dziedzictwo kulturowe

Ta dziedzina w sposób istotny kreuje rozwój lokalny i buduje podstawy lokalnych standardów społeczeństwa obywatelskiego, wiążąc historyczne i cywilizacyjne dziedzictwo poszczególnych środowisk z nowoczesnym proeuropejskim kształtowaniu przyszłości. Niecodzienna sytuacja pandemii nie osłabiła wzorowej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kultury. W latach 2019-2020 wsparcie takie ze strony gminy kształtowało się na poziomie 120.800 zł. Krotoszyńska Biblioteka Publiczna w 2019 r. otwarła skwer D-O-M – w ramach projektu partnerskiego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z dofinansowaniem gminy na poziomie 50.000 zł. Długo wyczekiwany remont wsparł Narodowy Program Czytelnictwa z udziałem gminy na poziomie 1.936.489 zł. W Krotoszyńskim Ośrodku Kultury ruszyła przebudowa wnętrza sali widowiskowej pn. Jednostka Aktywności Krotoszyn (JAK) ukierunkowana na działania animacyjne i integrację środowisk lokalnych z planowanym dofinansowaniem gminy w    kwocie 2.352.940 zł oraz rewitalizacja budynku kina Przedwiośnie. 

Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka, mimo że nie prowadziło w ubiegłych latach żadnych inwestycji, wydało w 2019 r. – przy wsparciu samorządu – kolejną ciekawą książkę pt. “Wybitni krotoszynianie”.

Powodem do dumy mogą być również publikacje wydawane przez Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej oraz jego prezesa, Antoniego Korsaka. W 2019 r. ukazał się tom XV serii “Krotoszyn i okolice. Opracowania i materiały źródłowe ” oraz “Krotoszyński pociąg śmierci” (oba przy wsparciu gminy). 

W 2019 r. udzielono dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach na łączną kwotę 377.030 zł. Dotyczą one kościołów: pw. Wszystkich Świętych w Wielowsi (30.000 zł), kościoła pw. św. Wojciecha w Kobiernie (63.000 zł), sanktuarium MBP w Lutogniewie (150.000 zł).    A także parafii w samym Krotoszynie: pw. św. św. Ap. Piotra i Pawła (107.000 zł) oraz pw. św. Jana Chrzciciela, gdzie przeprowadzono konserwację ołtarza głównego, barokowych konfesjonałów i prospektu organowego wraz z robotami budowlanymi w kościele pw. św. Fabiana i Sebastiana w Krotoszynie (27.030 zł).    

Sport, kultura, profilaktyka zdrowia 

Rok 2019 obfitował zarówno w dużą ilość (80), jak i różnorodność dofinansowanych przez samorząd imprez rekreacyjno-sportowych. Najważniejsze z nich to: 40. Bieg Krotosa, Zlot Aut Amerykańskich Kroto Amcar Spot, Zlot Motorów Ciężkich i Weteranów, zawody sprawnościowe LOGinLAB, Bieg Niepodległości, Turniej Piłkarski Summer Cup. Zainteresowaniem w 2019 r.  cieszyło się wynajęte mobilne lodowisko, które w rok później zostało zakupione i przyjęte do zasobów spółki CSiR Wodnik. 

Dużym wsparciem dla młodych sportowców są całoroczne stypendia oraz nagrody finansowe i rzeczowe wręczane podczas corocznych podsumowań sezonów sportowych. Poprzez dofinansowanie, w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2019, wspólnie ze stowarzyszeniami zostało zorganizowanych wiele ciekawych imprez. Największą popularnością cieszył się Kiermasz Wielkanocny i Jarmark Świąteczny. Ciekawą imprezą kulturalną był Ogólnopolski Festiwal Sztuki Wzornictwa i Technologii oraz Ogólnopolski Festiwal Muzyczny Lato Organowe w Krotoszyńskiej Bazylice. 

Zorganizowano również plener artystyczny, warsztaty muzyczne oraz wiele innych form. W ramach profilaktyki uzależnień dofinansowano letnie wypoczynki dla dzieci i młodzieży oraz całoroczną działalność świetlic terapeutycznych.  W ramach profilaktyki ochrony zdrowia wspieraliśmy promocję krwiodawstwa, integrację osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie wyjazdów, prowadzenie świetlicy terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych. Zorganizowano również akcje profilaktyki raka piersi. Wspieraliśmy również finansowo osoby będące w trudnej sytuacji życiowej.    

Z początkiem 2019 r. udało uruchomić się Dzienny Dom SENIOR+. W ramach zadań w dziedzinie kultury i integracji europejskiej dofinansowano kolejną edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Lato Organowe w Krotoszyńskiej Bazylice, mobilny koncert Krotoszyńskiej Orkiestry Dętej, spotkania z ciekawymi gośćmi. 

Promocja Krotoszyna

Wykonano szereg działań związanych z promocją. Różne projekty klubów sportowych, stowarzyszeń i osób fizycznych zostały wsparte kwotą 658.000 zł. Pieniądze wykorzystane zostały na: nową szatę folderu poświęconemu gminie Krotoszyn, promocję koła gospodyń wiejskich w    Dzierżanowie, Kobiernie i Wielowsi, wydanie książki “Kulinarne podróże po Wielkopolsce”, siódmą edycję Festiwalu Aktywnych Sąsiadów KrotoFEST (gwiazdą był Andrzej Piaseczny).    Krotoszyński samorząd wspierał też lokalnych przedsiębiorców m.in. zwiększając udziały w Samorządowym Funduszu    Poręczeń Kredytowych w Gostyniu do 15 udziałów o łącznej wartości 150.000 zł. W 2021 r. postanowiono je zwiększyć o kolejne 10 udziałów o łącznej wartości 100.000 tys. zł. 

Innymi przejawami promocji było przybycie delegacji gruzińskiej zainteresowanej współpracą z wielkopolskimi przedsiębiorcami i samorządem lokalnym, podpisanie listu intencyjnego w Nonsan w sprawie współpracy, goszczenie delegacji z miast partnerskich Fontenay le Comte, Fonyód i Okinoshimy. Przedstawiciele naszego samorządu i mieszkańcy uczestniczyli w wyjeździe do miast partnerskich: Mejszagoły, Fontenay le Comte, Fonyód, Diedorfu i Okinoshimy. 

Ponadto dbamy o to, aby mieszkańcy byli na bieżąco informowani o ważnych wydarzeniach z życia miasta poprzez stronę internetową, Facebooka, system sms-owego powiadamiania, aplikację mobilną na telefon oraz bilbordy. Każdego roku przygotowujemy nowe gadżety z logiem Krotoszyna, które rozprowadzane są wśród mieszkańców i gości. Jest to sposób na utrwalanie marki Krotoszyna. 

Porządek i bezpieczeństwo

Straż Miejska kontynuowała kontrolę wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Strażnicy sprawdzali, czy właściciele nieruchomości na terenach nieskanalizowanych posiadają bezodpływowe zbiorniki nieczystości ciekłych lub przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych, czy mają podpisane umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Kontrolowali też posiadanie rachunków za opróżnianie szamb. 

W 2018 i 2019 r. straż prowadziła edukację najmłodszych w różnorakich dziedzinach związanych z bezpieczeństwem. W minionym roku znacznie poprawiło się także wyposażenie krotoszyńskiej straży. Dziesięcioletni volkswagen caddy, który był dość mocno wyeksploatowany, został nieodpłatnie przekazany Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami, a w lutym na ulice miasta wyjechał nowy opel combo life z zabudową specjalną dla służb porządkowych. Wyposażenie pojazdu okazało się bardzo przydatne już miesiąc później, gdy z samochodu strażnicy wygłaszali komunikaty o konieczności pozostania w domach w związku z pandemią.

Na terenie miasta i gminy działa 20 jednostek OSP. Zrzeszają one około 1.100 strażaków, w tym    kobiety oraz    młodzieżowe drużyny pożarnicze, które są naturalnym zapleczem kadrowym dla jednostek. Jednostki OSP Roszki, Biadki i Krotoszyn włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Na terenie powiatu krotoszyńskiego od 2019 do maja 2021 r. wystąpiło ogółem 2.105 zdarzeń. Odnotowano wówczas: 419 pożarów, 1.636 miejscowych zagrożeń, 50 fałszywych alarmów. Jednostki OSP z terenu gminy brały udział w 1.107 zdarzeniach, co stanowi ok. 53 proc. ogółu zdarzeń zanotowanych na terenie całego powiatu. Nasze jednostki uczestniczyły w 209 pożarach,      862 miejscowych zagrożeniach i 36 fałszywych alarmach. W    akcjach    ratowniczo-gaśniczych    udział    wzięło    ok. 2.627 strażaków. 

Ponadto strażacy prowadzili działalność edukacyjną    w    formie    pogadanek    w    szkołach i przedszkolach oraz na terenie remiz. W roku 2019-2020 uczestniczyli także w szkoleniach organizowanych przez    Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie w zakresie szkolenia podstawowego, szkolenia dowódców, szkolenia z zakresu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, szkolenia naczelników, szkolenia w komorze dymowej. 

W latach 2018-2021 zorganizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym 2 konkursy wiedzy z zakresu obrony cywilnej, których laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Ponadto pod koniec lat 2018 i 2019 przeprowadzono 2 konkursy promujące bezpieczeństwo mieszkańców w sezonie grzewczym pn. Czujka w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu. Nagrodą w konkursach była czujka tlenku węgla. W 2018 r. rozlosowano 90, a w 2019 – 100 czujek. W roku 2020 ze względu na epidemię nie zorganizowano kolejnej edycji, ale w roku bieżącym akcja będzie kontynuowana.      

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE