Reklama

Miasto i gmina Koźmin Wielkopolski. Podsumowanie półmetku kadencji 2019-2021

Opublikowano:
Autor:

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Promowane Inwestycje, nowe drogi, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, działania proekologiczne oraz wspieranie lokalnych inicjatyw – sprawdź, co władzom Koźmina Wielkopolskiego udało się zrobić w czasie połowy pięcioletniej kadencji samorządowej.

Ponad 11 milionów złotych władze gminy Koźmin Wielkopolski przeznaczyły na inwestycje w czasie półmetku kadencji samorządowej przypadającej na lata 2019-2023. Dzięki temu w ciągu ostatnich 2,5 lat na terenie gminy Koźmin Wielkopolski udało się zmodernizować wiele dróg, obiektów użyteczności publicznej i miejsc rekreacji. Wybudowano też nowoczesną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną czy zadbano o środowisko. Co działo się na terenie gminy Koźmin Wlkp. od początku kadencji? Przeczytaj koniecznie!

 

Rok 2019 w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski

Drogi

W 2019 roku władze gminy Koźmin Wielkopolski przebudowały 3,2 km dróg gminych, z czego 1,73 km wyłożono nawierzchnią asfaltową, a 0,47 km kostką brukową. Zmodernizowano również 260 m² chodników, co znacząco wpłynęło na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Łączny koszt przeprowadzonych inwestycji na drogach gminnych wyniósł 2 mln zł.

Gmina partycypowała w kosztach przebudowy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim. Koszt zadania wyniósł 1.294.062,42 zł. Gmina przekazała na to zadanie 640 tys. zł. a pozostałą kwotę sfinansował Powiat.

Władze Koźmina Wielkopolskiego. współpracowały także z Urzędem Marszałkowskim, współnie wykonując remont przejazdu kolejowego na ulicy Boreckiej.  Udział Gminy w kosztach wyniósł ponad 270 tys. zł. Wymieniono także 4 wiaty autobusowe w ciągu ul. Boreckiej i drogi krajowej nr 15.

Oświetlenie uliczne

W 2019 roku Gmina kontynuowała realizację kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego, która rozpoczęła się w 2017 roku.  Gmina współnie ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu wymieniła około 200 sztuk lamp rtęciowych na sodowe na terenach wiejskich. Natomiast w Koźminie Wielkopolskim (ulice Pleszewska, Stary Rynek, Klasztorna, Jana Pawła II, Tysiąclecia, Wawrzyńczaka, Krotoszyńska, Strzelecka, Stęszewskiego, Poprzeczna, Przyjemskich, Szkolna, Wałowa, Wiatrolika, Stary Rynek, Kościuszki, Staszica) wymieniono 167 sztuk niskich słupów na 8-metrowe słupy z oprawami. W Parku im. Powstańców Wlkp. wymieniono 35 sztuk niskich słupów na 6-metrowe z oprawami. Ponadto we współpracy ze Spółką Oświetleniową wymieniono 268 sztuk starych oprawy na oprawy LED. Wymiana oświetlenia ulicznego była  finansowana z preferencyjnej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiG.

Ekologia i ochrona środowiska

Jedną z największych inwestycji zrealizowanych w 2019 roku była budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Prostej w Koźminie Wielkopolskim. Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski pozyskała na ten środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości ponad 500 tys. zł. 

Władze Koźmina Wlkp. wspierały także mieszkańców w działaniach proekologicznych – dzięki dotacjom celowym z budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski udzielono 18 dotacji na łączną kwotę 54.000 zł. Gmina realizowała także program dotacji celowych na pokrycie kosztów wymiany zbiorników bezodpływowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Pod koniec 2019 roku zakończono rekultywację składowiska odpadów w Orli. Projekt był realizowany był wspólnie ze Spółką ZGO Sp. z o. o. w Jarocinie oraz  gminą  Czermin  i  Gizałki. Strony  wspólnie  pozyskały zewnętrzne  środki  finansowe z NFOŚiGW. 

W mieście zostały uruchomione kolejne 3 czujniki antysmogowe (obecnie na terenie miasta znajdują się 4 czujniki) oraz czujniki na wszystkich budynkach szkół miasta i gminy. Czujniki mierzą stężenie pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2.5 w powietrzu. 

Wsparcie mieszkańców i organizacji pozarządowych

Koźmin Wielkopolski cały czas wspiera także organizacje pozarządowe. W 2019 roku te organizacje – w ramach konkursu – otrzymały od gminy dotacje w łącznej kwocie 296 400,00 zł.

W roku 2019 Gmina Koźmin Wielkopolski przystąpiła do realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole  i w domu na lata 2019 - 2023”, w ramach którego zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym,  o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. realizował zadania związane z przystąpieniem do projektu „Krok  naprzód – zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na  lokalnym rynku pracy” realizowanego w ramach Działania nr RPWP.07.01.00 Aktywna integracja W projekcie objęto wsparciem 78 osób niepełnosprawnych z powiatu krotoszyńskiego. Uczestnicy korzystali z rehabilitacji, wsparcia doradcy zawodowego, badań lekarskich, treningów, kursów i staży wraz z opieką mentora pracy. 

Koźmiński samorząd aktywnie wspiera też społeczności wiejskie. Na fundusz sołecki w 2019 r. wykorzystano ponad 494 tys. zł. W ramach funduszu sołeckiego wykonano m.in. drobne remonty świetlic wiejskich oraz ich otoczenia, zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich, zakupiono tłuczeń na drogi gminne, doposażono OSP, zorganizowano imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectw, zmodernizowano chodniki przy drogach gminnych, zmodernizowano oświetlenie uliczne, oczyszczono rowy przy drogach gminnych itp. 

Inwestycje

Gmina Koźmin Wielkopolski w 2019 roku wydała na inwestycje ok. 6,7 mln zł. Do najważniejszych z nich należały:

 • Przebudowa ul. Modlibowskiego w Koźminie Wlkp. – 599 792 zł
 • Przebudowa ul. Boreckiej w rejonie przejazdu kolejowego – 273 884 zł
 • Budowa drogi w Kaniewie – 573 739 zł
 • Przebudowa ul. Chłapowskiego w Koźminie Wlkp. – 249 524 zł
 • Przebudowa drogi Lipowiec – wieś – 149 994 zł
 • Budowa drogi w Dębiogórze – 141 007 zł
 • Renowacja elewacji budynku byłej biblioteki przy ul.Stary Rynek 22 – 126 699 zł
 • Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp. – 98 501 zł
 • Budowa garażu OSP Orla – 206 999 zł
 • Dotacja dla OSP Koźmin Wlkp. na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 200 000 zł
 • Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 762.729 zł 
 • Modernizacja stawu w Parku im. Powstańców Wielkopolskich – 149 910 zł
 • Budowa boiska sportowego na basenie kąpielowym – 62 916 zł
 • Przebudowa ul. Floriańskiej (dotacja dla powiatu ) – 640 000 zł
 • Rewitalizacja poszczególnych segmentów Parku im. Powstańców Wielkopolskich – 108.995 zł
 • Budowa wodociągu ul. Klasztorna – 137.640 zł
 • Zakup samochodu – dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej – 120.000 zł,
 • Utwardzenie placu przy SP Borzęcice (I etap) – 149.415  zł
 • Utwardzenie placu przy ul. Zamkowej – 158.283 zł
 • Modernizacja parkingu przy ul.Pleszewskiej – 126.733 zł
 • Adaptacja poddasza oraz utwardzenie otoczenia przy świetlicy w Wyrębinie – 131.852 zł
 

Rok 2020 w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski

Drogi i infrastruktura drogowa

Rok 2020 w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski także był czasem inwestycji. Przebudowano łącznie 2,36 km dróg gminnych, w tym na długości 2,1 km wykonano nawierzchnię asfaltową a 0,26 km wykonano w kostce brukowej. Na ul. Ks. St. Goja został wybudowany chodnik o pow. 657,9 m2, a na ul. Stęszewskiego powstało 35 miejsc postojowych. Wybudowano również 2 zatoki autobusowe. Łączny koszt przeprowadzonych inwestycji na drogach gminnych wyniósł 2.852.948,39 zł.

Ekologia

Władze Koźmina Wielkopolskiego nadal wspierały działania proekologiczne - na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych  na proekologiczne w budynkach mieszkalnych udzielono 34 dotacji na łączną kwotę 102.000 zł.

W roku 2020 dokonano nasadzeń kolejnych 100 drzew miododajnych, gatunku lipa na poboczu drogi gminnej w miejscowości Biały Dwór ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Była to kontynuacja działań z 2019 roku.

Pomoc i wsparcie dla mieszkańców

Gmina Koźmin Wielkopolski pozyskała prawie 1,5 mln zł ze środków unijnych na stworzenie Klubu Malucha przy ul. Klasztornej. Środki pochodziły w Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 w ramach Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. W remontowanym budynku przy ul. Klasztornej 29 przygotowano pomieszczenia dla Klubu Malucha, który rozpoczął działalność od 1 stycznia 2021 r. Całkowita wartość projektu – 1.606.009,32 zł; kwota dofinansowania – 1.463.449,32 zł.

W 2020 r. Gmina Koźmin Wielkopolski kontynuowała realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” obejmującego lata 2019-2023.Koszt programu w roku 2020 wyniósł ogółem 180.000,00 zł.

Bezpieczeństwo

Przeprowadzono modernizację funkcjonującego w Koźminie Wielkopolskim monitoringu. 10 starych kamer wymieniono na nowe i zamontowano kolejnych 20. Zmodernizowano również stanowisko nadzoru nad monitoringiem, które znajduje się w koźmińskim Komisariacie Policji. Koszt zadania wyniósł 104.796,00 zł.

Fundusz sołecki i wsparcie rolników

Gmina wspierała mieszkańców obszarów wiejskich. Na fundusz sołecki w gminie Koźmin Wielkopolski przeznaczono 525.998,11 zł.

Ponadto Gmina uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 175 470 zł na realizację przedsięwzięcia pn.”Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Z pomocy skorzystało 289 rolników. 

Inwestycje

Najważniejsze inwestycje w 2020 roku:

 • Realizacja projektu "Klub Malucha" w Koźminie Wlkp. - 1.606.009 zł
 • Budowa parkingu wzdłuż ulicy Steszewskiego w Koźminie Wlkp.- 129.452 zł
 • Modernizacja drogi Cegielnia- Polskie Olędry – 70.699 zł
 • Przebudowa drogi Pogorzałki Wielkie – 202. 102 zł
 • Przebudowa ul. Ks. St. Goja – 286.078 zł
 • Budowa drogi w Kaniewie – 349.617 zł
 • Przebudowa drogi w Mokronosie – 56 384 zł
 • Przebudowa ul. Kościelnej w Koźminie Wlkp.- 513.440 zł
 • Przebudowa drogi Dębówiec-Wyrębin etap I – 381.758 zł
 • Budowa zatok autobusowych w Koźminie Wlkp. - 372. 014  zł
 • Budowa placu zabaw w Parku Powstańców Wielkopolskich – 57.000 zł
 • Modernizacja i rozbudowa system monitoringu miejskiego – 104. 796 zł
 

Rok 2021 w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski

Fotowoltaika

W roku 2021 Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. kontynuuje działania inwestycyjne. W tym roku pozyskano środki na budowę instalacji fotowoltaicznych.

W kwietniu 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie podpisano umowę, na mocy której Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny otrzymają wkrótce ponad 9 mln zł dofinansowania na projekt ekologiczny z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+. Dzięki partnerskiemu przedsięwzięciu trzech samorządów w powiecie powstaną wkrótce 363 instalacje fotowoltaiczne.

Partnerem wiodącym w projekcie jest gmina Koźmin Wielkopolski, która uzyskała dofinansowanie w kwocie 2.428.025 zł na 91 instalacji fotowoltaicznych.

 

Najważniejsze działania inwestycyjne w 2021 roku:

 • przebudowa internatu na ul. Boreckiej na obiekt administracji publicznej – 2.500.000 zł
 • przebudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II, Marcińca – 500.000 zł 
 • przebudowa drogi Dębówiec – Wyrębin ( II etap) – 400.000 zł (z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 103.500 zł)
 • budowa drogi w miejscowości Józefów – 400.000 zł
 • przebudowa szatni i sanitariatów na basenie kąpielowym i zakup kiosku – kasy – 260 000 zł (dotacja z rządowego programu „Szatnia na medal”)
 • przebudowę ulic Farna, Plebanka – 250.000 zł
 • przebudowa drogi w miejscowości Kaniew – 200.000 zł
 • przebudowa drogi ul. Leśnej w Starej Obrze – 200.000 zł
 • rewitalizacja Parku Powstańców Wielkopolskich – 50.000 zł
 • przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego – 600.000 zł (środki z Rządowego  Funduszu Inicjatyw Lokalnych)
 • Budowa kanalizacji w ul. Prostej – 453.000 zł (środki z Rządowego  Funduszu Inicjatyw Lokalnych)
 • Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej – 566.229 zł (z Rządowego  Funduszu Inicjatyw Lokalnych)
 • Przebudowa ul. Czypickiego - 685.000 zł
 • Przebudowa ul. Podgórnej i Grębowskiej - 400.500 zł
 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE