01 cze / Justyna, Anieli, Konrada

Koźmiński Zamek - z maturą, atrakcyjnym zawodem, odważnie w przyszłość!

Autor: Materiały Partnera 24 kwi 10:00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim to ważne miejsce na mapie edukacyjnej i kulturalnej powiatu krotoszyńskiego.

Szkoła łączy wieloletnią tradycję z nowoczesnym podejściem do nauczania. Absolwenci klas ósmych szkół podstawowych będą mieć możliwość kształcenia w systemie jednozmianowym, w trzech różnych typach szkół: liceum ogólnokształcącym, technikum oraz branżowej szkole I stopnia.

 

Profesjonalna, wykwalifikowana kadra i dobrze wyposażone pracownie zapewniają uczniom wysoki poziom kształcenia. Świadczą o tym bardzo dobra zdawalność egzaminów zewnętrznych oraz sukcesy w konkursach i zawodach sportowych. Nauczyciele we współpracy z uczniami, rodzicami i pracodawcami tworzą przyjazną atmosferę i niepowtarzalny klimat. Szkoła jest otwarta na uczniów i ich potrzeby. Umożliwia rozwijanie pasji w licznych kołach zainteresowań, między innymi w zespole folklorystycznym „Koźminiacy”, stowarzyszeniu Lions Club Zamek, wolontariacie, kołach zainteresowań czy sekcjach sportowych. Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie i korzystania ze szkolnej stołówki. Koźmiński Zamek to szkoła, w której najważniejszy jest uczeń!

 

Oferta edukacyjna 2020/2021

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

Uczniowie tej szkoły będą realizować innowację pedagogiczną bezpieczeństwo narodowe (będą uczniami tzw. klasy mundurowej).

W nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021 proponujemy absolwentom szkoły podstawowej naukę w oddziale z następującymi rozszerzeniami:

Klasa pierwsza, 4 letnia, z innowację pedagogiczną bezpieczeństwo narodowe – klasa mundurowa:

  • grupa z realizowanymi w zakresie rozszerzonym przedmiotami: biologią, chemią oraz matematyką lub językiem polskim

  • grupa z realizowanymi w zakresie rozszerzonym przedmiotami: historią, geografią oraz matematyką lub językiem polskim

 

TECHNIKUM:

Technik ekonomista (z możliwością zdobycia drugiego zawodu w trakcie nauki – technik rachunkowości) - organizuje pracę biura firmy. Analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy. Samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia oraz magazynowania materiałów i gotowych produktów oraz sprzedaży towarów i usług. Dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno- -finansową przedsiębiorstwa. Wykonuje analizy, sporządza sprawozdania. Pracuje we wszystkich podmiotach gospodarczych, firmach, instytucjach, może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technik rolnik z elementami agrotroniki - organizuje i nadzoruje prace związane z uprawą roślin oraz hodowlą zwierząt gospodarskich. Prowadzi dokmenację dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zajmuje się kalkulacją kosztów produkcji rolnej. Obsługuje środki techniczne stosowane w rolnictwie. Zdobywa wiedzę z zakresu agrotroniki. Pracuje w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych, ARiMR, doradztwie rolniczym.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (z możliwością zdobycia drugiego zawodu w trakcie nauki – fotograf) - projektuje i przygotowuje prace graficzne do procesu drukowania. Wykorzystuje urządzenia cyfrowe stosowane w procesach poligraficznych. Prowadzi kontrolę jakości produktów poligraficznych. Stosuje programy Photoshop, Ilustrator, In Design, Corel Draw. Obsługuje maszyny i urządzenia poligraficzne. Pracuje w studiach grafiki i reklamy, fotografii cyfrowej, zakładach poligraficznych, drukarniach i agencjach reklamowych. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technik spedytor - zajmuje się opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki, organizuje odprawy celne towarów. Organizuje wyładunek i załadunek, oraz przewóz towarów. Sporządza umowy z klientami, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Wykonuje prace związane z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego. Pracuje w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów, w branży informatycznej i telekomunikacyjnej.

Technik rachunkowości z elementami kontrolingu (z możliwością zdobycia drugiego zawodu w trakcie nauki – technik ekonomista) - prowadzi rachunkowość podmiotów gospodarczych, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych m.in. wystawia zaświadczenia, sporządza i wysyła deklaracje podatkowe oraz ubezpieczeniowe, a także zgłasza nowych pracowników do ZUS. Rozlicza wynagrodzenia pracowników. Przeprowadza analizy finansowe. Pracuje w biurach rachunkowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, dziale finansowo- księgowym przedsiębiorstw, urzędach skarbowych, bankach.

Technik teleinformatyk - instaluje systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe i narzędziowe w komputerach. Diagnozuje stan techniczny komputerów. Dokonuje przeglądów, napraw i modernizacji komputerów. Buduje sieci komputerowe i administruje nimi. Konfiguruje urządzenia sieciowe przewodowe i bezprzewodowe. Pracuje w przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej korzystających z informacji elektronicznej, w firmach świadczących usługi w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki, a także w zakładach montujących, sprzedających i serwisujących urządzenia komputerowe i sieciowe.

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

Klasa wielozawodowa - nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem zawodowym. Przedmioty zawodowe realizowane są na 4-tygodniowych kursach dokształcających. Kształcenie odbywa się we wszystkich zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego na poziome branżowej szkoły I stopnia. Po jej ukończeniu istnieje możliwość kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Ostatnie komentarze